Tadqiqotchilar

           

T/r

F.I.SH

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

Mamataliyev A.B.

Dotsent

06.01.02. Melioratsiyava sug’orma dehqonchilik

Sug’oriladigan sahro-qum tuproqlar sharoitida asosiy va takroriy ekinlarni tomchilatib sug’orish texnologiyasi (Surxon-Sherobod vohasi misolida)

2.

Botirov Sh.Ch.

Dotsent

06.01.02. Melioratsiyava sug’orma dehqonchilik

Rayonlashtirilgan (andoza), istiqbolli va yangi orta-ingichka tolali goza navlarining parvarishlash agrotadbirlari tizimini ilmiy asoslash va amaliyotga joriy etish.

3.

Yulchiyev D.G.

Assistent

06.01.02. Melioratsiyava sug’orma dehqonchilik

“Xorazm viloyatining sug‘oriladigan maydonlari sho‘rlanish darajasini tezkor baholash uslubini takomillashtirish

4.

Ishchanov J.K.

Katta oqituvchi

06.01.02. Melioratsiyava sug’orma dehqonchilik

Xorazm vohasi yerlari meliorativ holatiga tabiiy-iqlim sharoitlar o’zgarishining ta’siri tahlili va bashorati

5

Tadjiyev S.S.

Assistent

06.01.02. Melioratsiyava sug’orma dehqonchilik

Toshkent viloyati sug’oriladigan yerlarida irrigatsiya eroziyani oldini olish tadbirlarini ishlab chiqish

6.

Mardiyev Sh. X.

Assistent

06.01.02. Melioratsiyava sug’orma dehqonchilik

G’o’za navlarining suv almashinuv xususiyatlari va mahsuldorligiga sho’rlanishning ta’siri.

7.

Azizov Sh.N.

Assistent

06.01.02. Melioratsiyava sug’orma dehqonchilik

Qishloq xo’jaligi ekinlarini tomchilatib sug’orish tizimini takomillashtirish.

8.

Bekmirzayev G’.T.

Dotsent

06.01.02. Melioratsiyava sug’orma dehqonchilik

Sho’rlangan tuproqlar va qurg’oqchilik sharoitlarini sabzavot o’simliklarning o’sib rivojlanishi, mineral tarkibi, fotosintez jarayoni va suv istemoliga ta’siri.

9.

Hayitova M.S.

Assistent

06.01.02. Melioratsiyava sug’orma dehqonchilik

Irrigatsiya eroziyasiga moyil yerlarda g’o’zani sug’orish texnikasi elementlarini asoslash (Toshkent viloyati misolida).

10.

Ergashova D.T.

Doktorant

06.01.02. Melioratsiyava sug’orma dehqonchilik

Эффективность использования омагниченной воды при капельном орошениии сельскохозяйственных культур.

11.

Urazboyev I.K.

Assistent

06.01.02. Melioratsiyava sug’orma dehqonchilik

Улучшение мелиоративного состояния засоленных земель с помощью растений - биомелиорантов в низовьях Амударьи.