Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Samiеv L

PhD, dotsent

05.09.07- “Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi”

Daryo cho‘kindilarining irrigatsion tizimlarida taqsimoti dinamikasi va boshqarish texnologiyalari

2

Otaxonov M.

mustaqil tadqiqotchi

05.09.07-Gidravlika va muxandislik gidrologiyasi

06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Sug‘oriladigan maydonlardagi ochiq zovurlarni gidravlik hisobini takomillashtirish

3

Allayorov D.

mustaqil tadqiqotchi

05.09.07-Gidravlika va muxandislik gidrologiyasi

Tuproq o‘zanli kanallarning gidravlik samaradorligi va eksplotatsion ishonchliligini baholash

4

Atakulov D.

mustaqil tadqiqotchi

05.09.07-Gidravlika va muxandislik gidrologiyasi

O‘zandagi deformatsion jarayonlarni GAT asosida baholash tizimini ishlab chiqish

5

Babajanov F.

tayanch doktarant

05.09.07-Gidravlika va muxandislik gidrologiyasi

Daryo cho‘kindilarining “daryo-kanal-ekin maydoni” tizimida taqsimoti hisobini  takomillashtirish

6

Jonqobilov S.

tayanch doktarant

05.09.07-Gidravlika va muxandislik gidrologiyasi

“Gidravlik zarba to‘lqini tarqalish tezligini ikki komponentli suyuqlik oqimida hisoblashni takomillashtirish

7

Xoshimov S.

tayanch doktarant

05.09.07-Gidravlika va muxandislik gidrologiyasi

Suv omborlarida loyqa cho‘kindilarni tozalash usulini takomillashtirish (Chortoq suv ombori misolida)