Elektron kutubxona

1. “Gidravlika va gidromashinalar” fanidan hisob-grafik ishlarini bajarish uchun B.Obidov Z.Ibragimova L.Samiyev TOSHKENT - 2011 й.

2. «СУВ РЕСУРСЛАРИ» А. Арифжанов, И. Ахмедходжаева, А.Фатхуллаев Тошкент – 2008 й.

3. «ЭКОТИЗИМДАГИ ЖАРАЁНЛАРНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ» А.М.Арифжанов, т.ф.д. Тошкент – 2006 й.

4. «ЭКОТИЗИМДАГИ ЖАРАЁНЛАРНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ» А.М.Арифжанов, т.ф.д. Тошкент – 2006 й.

5. ОҚОВА ВА ТАШЛАМАЛАРДАГИ ИФЛОСЛАНТИРУВЧИ МОДДАЛАР ҲАРАКАТИ БЎЙИЧА услубий қўлланма А.М.Арифжанов, т.ф.д., профессор С.Қ.Хидиров, ассистент А.М.Фатхуллаев, ассистент Тошкент – 2006 й.

6. ГИДРАВЛИКА ВА ГИДРАВЛИК МАШИНАЛАР фaнидaн мустақил ишларни бажариш бўйича методик кўрсатма А.Арифжанов, Л. Самиев, З.Ибрагимова, Тошкент – 2012 й.

7. “MELIОRАTIV KАNАLLАR VА KОLLEKTОRLАRNI LОYIHАLАSH” fаnidаn mustаqil ishlarni bаjаrish bo’yicha METODIK KO’RSATMA I.Ахmedхоdjаevа, t.f.n. Z. Ibrаgimоvа, аss. А. Хоdjiev, аss.SH. Аkmаlоv, tаdkikоtchi Tоshkent – 2012 y.

8. SUV OMBORLARI GIDRAVLIKASI fanidan amaliy mashg‘ulotlarni bajarish bo‘yicha (Metodik qo‘llanma) I.Ahmedxadjaeva, t.f.n. A. Xodjiev, ass. G. Qoplonova, tadqiqotchi Toshkent – 2012 y

9. Bakalavriat ta’lim yo’nalishlari uchun GMТF kafedrasi fanlari bo’yicha «MUSТAQIL ISHNI ТASHKIL EТISH VA BAJARISH» MEТODIK KO’RSAТMA F.A. Barayev, t.f.d.prof. B.S.Serikbayev B.S.,t.f.d.,prof. R.Х.Bazarov,t.f.n.,dots. Тoshkent 2012