O'qitiladigan fanlar

Bakalavriyat bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Gidromeliorativ tizimlardan foydalanish

Sug‘orish va zah qochirish tarmoqlari, gidrotexnika inshootlaridan oqilona foydalanish turlari, tuproq meliorativ  sharoitlari uchun suvni to‘g‘ri taqsimlash hamda yerlar meliorativ xolatini yaxshilash hisoblari o‘rganiladi.

2

Resurstejamkor sug’orish texnologiyalari

Turli xil sug`orish tizimlari orasida mavjud hudud uchun resurstejamkor texnologiyalarni tanlash, ulardan foydalanish va texnik hizmat ko'rsatishni o`rgatadi, shuningdek har bir sug`orish usullarini yani tomchilatib, yomg’irlatib, markaziy sug`orish tizimi, diskret sug’orish tizimlaridan foydalanishni o’rgatadi.

3

Gidromeliorativ tizimlarni loyihalash va boshqarish

Daryo, magistral kanal, ichki kanallar va boshqa gidromeliorativ tizimlarni loyihalash, uni eksplutatsiya qilish va yillar davomida boshqarishni o’rgatadi.

4

Meliorativ tizimlardan foydalanish

Sug‘oriladigan yerlardagi melioratsiya tizimlarining ishlashi, turlari, tuzilishi xamda tuproq turiga mos ravishda zah qohsiris tizimlarini loyihalashni o‘rganishdan iborat.

5

Sug`orish tartiblarini modellashtirish

Sug’orish lozim bo’lgan dalalarni, dalaning ichki qismlari sug’orish ketmaketliklarini modellashtirishni o’rgatadi.

6

Gidromeliorativ tizimlarni avtomatlashtirish

Gidropost, turli xil suv o’lchash qurilmalari va boshqa gidromeliorativ tizimlarni raqamlashtirish va avtomatlashtirishni o’rgatadi.

7

Suvdan foydalanish rejasi asosida ekinlarni hosildorligini bashorati

Vegetatsiya davrida suvdan foydalanish rejasini optimallashtirgan holda ekin hosildorligini oshirishni o’rgatadi.

8

Irrigatsiya va drenaj

Sug’orish davrida filtratsiya bo’lgan suv resurslarini drenajlarga yo’naltirish, drenajlarni loyihalash, hizmat ko’rsatishlarni o’rgatadi.

9

Sug’orish tizimlarini loyihalash

Magistral kanaldan daladagi sug’orish texnologiyasigachan bo’lgan ketma-ketliklar, tomchilatib, yomg’irlatib, markaziy pivot va boshqa tizimlarni loyihalash o’rgatiladi

 

Magistratura bosqichida

1

Resurstejamkor innovatsion sug’orish texnologiyalari

Turli xil innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda o’simlikni sug’orish jarayonida suv resurslarini iqtisod qilish. Sug`orish tizimlari orasida mavjud hudud uchun resurstejamkor texnologiyalarni tanlash, ulardan foydalanish va texnik hizmat ko'rsatishni o`rgatadi, shuningdek har bir sug`orish usullarini yani tomchilatib, yomg’irlatib, markaziy sug`orish tizimi, diskret sug’orish tizimlaridan foydalanishni o’rgatadi.

2

Meliorativ rejim

Sug’orish meyori, sug’orish ketma-ketligi, tuproq mexanik tarkibi, o’simlikni suvga bo’gan talabi orgatiladi. Bir vegetatsiya davrida ma`lum bir sug’orish obyektidagi olib boriladigan meliorativ ishlar to’liqligicha o’rgatiladi.

3

Gidromelioratsiya tizimlaridan foydalanishda konsalting hizmati

Sug‘oriladigan yerlardagi melioratsiya tizimlarining ishlash nazariyasi, turlari va tuzilishi xamda ma’lum tuproq-melioratsiya sharoitlari uchun ularni to‘g‘ri loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilishni o‘rgatishdan iborat.

4

Meliorativ tizimlardan foydalanish

Sug‘oriladigan yerlardagi melioratsiya tizimlarining ishlashi, turlari, tuzilishi xamda tuproq turiga mos ravishda sug‘orish tizimlarini loyihalashni o‘rganishdan iborat.

5

Suv resurslari va undan tejamli foydalanish

Mutaxassislarni suv resurslari va ulardan tejamli foydalanish usullari nazariy va amaliy o‘rgatiladi

6

Amaliy gidrometriya

Magistrlarda mantiqiy, algoritmik, abstrakt fikrlash, irrigatsiya va melioratsiya tizimlaridan foydalanishda gidrologik ko‘rsatkichlarni o‘lchash xizmati taffakkurini shakllantirish va rivojlantirish, o‘zining fikr-mulohaza, xulosalarini asosli tarzda aniq bayon etish o‘rgatiladi

7

Gidromeliorativ tizimlarni modernizatsiyalash

Sug‘oriladigan erlar meliorativ monitorinigi va kadastrini modernizatsiyalash, jumladan GIS texnologiyasidan foydalanish va zamonaviy EHM dasturlarini tuzish xamda xar xil tuproq-meliorativ rejimlarini to‘g‘ri o‘rganish, suv xo‘jaligi va melioratsiya sohasida qo‘llaniladigan turli mahsus avtomat qurilmalari, vosita-jixozlarining turlari, tuzilishi, ishlatilishi ko‘lami, hisoblash asoslari o‘rgatiladi.

8

Gidromeliorativ tizimlarni avtomatlashtirish

Magistrlarda gidroavtomatlar turlari, vosita-jihozlari, qurulmalari, nazariy asoslari, yuqori, pastki va aralash b’ef gidroavtomatlar tizimlari, ularga qo‘yiladigan talablar, ijobiy va salbiy tomonlari, gidroavtomatika tizimlaridan foydalanish qoidalari, telemexanika tizimi turlari va ulardan foydalanish, suvdan foydalanish rejalarini gidroavtomatika usullari yordamida joriy etish o‘qitiladi