O'qitiladigan fanlar

Bakalavriat bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma'lumot

1.

Pedagogika, psixologiya

Pedagogikaning maqsadi – insonlarda komillik sifatlarini takomillashtirish, yoshlarni zamonaviy, axloqiy-amaliy bilim koʼnikma va malakalar bilan qurollantirish, har tomonlama yetuk, komil insonlarni tarbiyalash, ularda har bir sohaga mos keladigan bilim koʼnikmalarni hosil qilish.

Psixologiya fanining maqsadi- psixologik bilimlarni egallash, shaxs psixologiyasi, uning faoliyati va muloqoti qonuniyatlari, psixik jarayonlar va psixologik xususiyatlari boʼyicha bilim, koʼnikma va malakalarni shakllantrishdir.

2.

Pedagogika

“Pedagogika” fani - talabalarni umumiy, pedagogik va psixologik madaniyatini oshirish, inson faoliyati haqida tasavvurni yaxlit shakllantirish, shaxs xatti xarakatlari oqibatlarini oldinda sezish, mustaqil oʼqish va oʼz imkoniyatlarini aynan baholash, maqsadga erish yoʼllarini topish boʼyicha pedagogik bilim, koʼnikma va malakalarni shakllantirishni nazarda tutadi.

3.

Kasbiy

psixologiya

Talabalarga kasbiy faoliyatida zarur boʼladigan kasb psixologiyasiga oid bilimlarni berish, kerakli oʼquvlarni shakllantirish va koʼnikmalar hosil qilishiga imkoniyat yaratadi.

4.

Boshqaruv psixologiya

Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda har tomonlama yetuk, barkamol inson uchun yuksak maʼnaviyatga xos boʼlgan qirralarni: poklik, hamkorlik, birodarlik, hamxurlik, sabr-qanoat, saxiylik kabi fazilatlarni shakllantirishdan iborat.

5.

Taʼlim texnologiyalari

Taʼlim texnologiyalarining maqsadi – oʼqitish jarayoniga texnologik yondashish asosida taʼlim maqsadlariga erishishning eng maqbul yoʼllari va vositalarini tadbiq etadi va qonuniyatlarini ochib beradi.

6.

Kasbiy taʼlim metodikasi

Kasbiy taʼlim jarayonini tashkil etish, oʼtkazish, bilim koʼnikma va malakalarni baholash yoʼllari, kasbiy faoliyatni tashkil etish, talabalarni kasbga yoʼnaltirish masalalarini oʼrgatadi.

7.

Maxsus fanlarni oʼqitish metodikasi

Talabalarni har tomonlama barkamol rivojlangan, hozirgi zamon ruhida tarbiyalangan, qishloq va suv xoʼjaligi sohasida, kasb-hunar taʼlimida amalga oshirilayotgan islohotlarni jadal suratlarda amalga oshiradigan taʼlim-tarbiya ishini tashkil etish va uni bajarishga oid dolzarb muammolarni ijobiy hal eta oladigan, milliy istiqlol gʼoyasi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizni chuqur his etib, ularni taʼlim-tarbiya mazmuniga singdira oladigan shaxs-kasb taʼlimi oʼqituvchisi sifatida shakllantirishdir.

8.

Pedagogik maxorat

“Pedagogik mahorat” fani - boʼlajak oʼqituvchilarda kasbiy mahorat, ijodkorlik koʼnikmalarini hosil qilish, muomala madaniyati, pedagogik texnika malakalarini shakllantirish, oʼkituvchilik, tarbiyachilik mahoratining dastlabki malakalarini tarkib toptirishdan iboratdir. “Pedagogik mahorat” fani kuzatuvchanlik, ijodkorlik, ilgʼor pedagogik tajribalarni mustaqil oʼzlashtirish sirlarini oʼrgatadi. Talabalar oʼqish va oʼqitish jarayonida diqqatni taqsimlash, bilim, koʼnikma va malakalar, psixik holatlarini boshqara olish va pedagogik texnika madaniyatini mustaqil oʼzlashtirish malakalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Magistratuta bosqichida

9.

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat (magistratura)

Ilmiy-pedagogik faoliyat uchun pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahoratning nazariy asoslarini oʼrganish, amaliyotga joriy etish masalalari oʼrganiladi.

10.

Maxsus fanlarni oʼqitish metodikasi (magistratura)

Maxsus fanlarni oʼqitishda ilmiy pedagogik faoliyat uchun ilgʼor innovatsion metodlardan foydalanish, oʼrganish, qoʼllash masalalari oʼrganib boriladi