O'qitiladigan fanlar

Bakalavriat bosqichida

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Pedagogika, psixologiya

Pedagogikaning maqsadi – insonlarda komillik sifatlarini takomillashtirish, yoshlarni zamonaviy, axloqiy-amaliy bilim ko‘nikma va malakalar bilan qurollantirish, har tomonlama yetuk, komil insonlarni tarbiyalash, ularda har bir sohaga mos keladigan bilim ko‘nikmalarni hosil qilish.

Psixologiya fanining maqsadi- psixologik bilimlarni egallash, shaxs psixologiyasi, uning faoliyati va muloqoti qonuniyatlari, psixik jarayonlar va psixologik xususiyatlari bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantrishdir.

2.

Kasbiy

psixologiya

Talabalarga kasbiy faoliyatida zarur bo‘ladigan kasb psixologiyasiga oid bilimlarni berish, kerakli o‘quvlarni shakllantirish va ko‘nikmalar hosil qilishiga imkoniyat yaratadi.

3.

Boshqaruv psixologiya

Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda har tomonlama yetuk, barkamol inson uchun yuksak ma’naviyatga xos bo‘lgan qirralarni: poklik, hamkorlik, birodarlik, hamxurlik, sabr-qanoat, saxiylik kabi fazilatlarni shakllantirishdan iborat.

4.

Ta’lim texnologiyalari

Ta’lim texnologiyalarining maqsadi – o‘qitish jarayoniga texnologik yondashish asosida ta’lim maqsadlariga erishishning eng maqbul yo‘llari va vositalarini tadbiq etadi va qonuniyatlarini ochib beradi.

5.

Kasbiy ta’lim metodikasi

Kasbiy ta’lim jarayonini tashkil etish, o‘tkazish, bilim ko‘nikma va malakalarni baholash yo‘llari, kasbiy faoliyatni tashkil etish, talabalarni kasbga yo‘naltirish masalalarini o‘rgatadi.

6.

O‘qitishning zamonaviy texnologiyalari

O‘qitishning zamonaviy texnologiyalari fanini o‘rganish natijasida bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilari zamonaviy ta’lim texnologiyasining nazariy asoslari bilimlari bilan qurollanib, ta’lim jarayonini samarali tashkil etish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘ladi.

7.

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi

Talabalarni har tomonlama barkamol rivojlangan, hozirgi zamon ruhida tarbiyalangan, qishloq va suv xo‘jaligi sohasida, kasb-hunar ta’limida amalga oshirilayotgan islohotlarni jadal suratlarda amalga oshiradigan ta’lim-tarbiya ishini tashkil etish va uni bajarishga oid dolzarb muammolarni ijobiy hal eta oladigan, milliy istiqlol g‘oyasi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizni chuqur his etib, ularni ta’lim-tarbiya mazmuniga singdira oladigan shaxs-kasb ta’limi o‘qituvchisi sifatida shakllantirishdir.

8.

Tarbiyaviy ishlar metodikasi

Talabalarga pedagogik texnikani, o‘qituvchining pedagogik muomala mahoratini, nutq texnikasi va madaniyatini, tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish usullarini har tomonlama tushuntirishdan iboratdir.

9.

Jahon ta’lim tizimi

Jahon ta’lim tizimi hozirgi zamon pedagogik xodisalarni o‘rganish va tahlil qilish, xorijiy ta’lim tizimini taqqoslash, yosh avlodga ta’lim va tarbiya berishning yetakchi tamoyillarini belgilash, ularni kamol toptirishning yo‘llarini aniqlashdan iboratdir.

10.

Amaliy ta’lim metodikasi

Amaliy kasbiy ta’lim metodikasi fanining muhim vazifasi – kasb-hunar kollejlari kasbiy ta’lim jarayonida faoliyat ko‘rsatayotgan har bir ishlab chiqarish ta’limi ustasi kasbiy ta’lim jarayoni mohiyatini yaxshi tushunishi, kasbiy ta’lim metodlarini yaxshi bilishi, ularni to‘g‘ri qo‘llay olishi kasbiy ta’lim mohiyati, uning nazariy fanlar va ishlab chiqarish bilan integratsiyalashuvi, amaliyot turlari va ularning xususiyatlari, mashg‘ulotlarning tarkibiy tuzilmasi, o‘quv va ishlab chiqarish amaliyotlari metodlarining ta’lim jarayoniga tadbiq etish bo‘yicha amaliy kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirishdan iborat.

 

Magistratuta bosqichida

11.

Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat (magistratura)

Ilmiy-pedagogik faoliyat uchun pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahoratning nazariy asoslarini o‘rganish, amaliyotga joriy etish masalalari o‘rganiladi.

12.

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi

(magistratura)

Maxsus fanlarni o‘qitishda ilmiy pedagogik faoliyat uchun ilg‘or innovatsion metodlardan foydalanish, o‘rganish, qo‘llash masalalari o‘rganib boriladi