Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

1.

Мавлянова Дилдора

Ассистент

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Узунтўлқинли жараёнларда сув омборлари тўғонларига бўладиган оқимнинг гидродинамик таъсири  Гидродинамические воздействия потока на плотины водохранилищ при длинноволновых процессах (Чарвак сув омбори мисолида)

2.

Бойиров Равшан

Катта ўқитувчи

06.01.02-Мелиорация ва суғорма дехқончилик

Кузги буғдой билан банд бўлган шўрланган ерларни шўрини ювиш технологиясини яратиш

3.

Абдукодирова Малохат

Доцент

06.01.02-Мелиорация ва суғорма дехқончилик

Аҳоли пунктлари шароитларида шаклланаётган оқова сувларни биологик тозалаш усулларини такомиллаштириш

4.

Раззоков Руслан

Ассистент

11.00.03-Атроф муҳит муҳофазаси ва табиий ресурслардан самарали фойдаланиш

Сув хўжалиги корхоналари қувурлардан чиқаётган газ ва чанг аралашмасини утилизация қилиш қурилмаси параметрларини асослаш.

5.

Хамидов Аваз

Ассистент

06.01.02-Мелиорация ва суғорма дехқончилик

Кучли шимувчан полимерли гидрогель асосида суғоришнинг  сувтежамкор технологияларини ишлаб чиқиш