Ўқитиладиган фанлар

Бакалавриат босқичида

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1.

Педагогика, психология

Педагогиканинг мақсади – инсонларда комиллик сифатларини такомиллаштириш, ёшларни замонавий, ахлоқий-амалий билим кўникма ва малакалар билан қуроллантириш, ҳар томонлама етук, комил инсонларни тарбиялаш, уларда ҳар бир соҳага мос келадиган билим кўникмаларни ҳосил қилиш.

Психология фанининг мақсади- психологик билимларни эгаллаш, шахс психологияси, унинг фаолияти ва мулоқоти қонуниятлари, психик жараёнлар ва психологик хусусиятлари бўйича билим, кўникма ва малакаларни шакллантришдир.

2.

Касбий

психология

Талабаларга касбий фаолиятида зарур бўладиган касб психологиясига оид билимларни бериш, керакли ўқувларни шакллантириш ва кўникмалар ҳосил қилишига имконият яратади.

3.

Бошқарув психология

Рақобатбардош кадрлар тайёрлашда ҳар томонлама етук, баркамол инсон учун юксак маънавиятга хос бўлган қирраларни: поклик, ҳамкорлик, биродарлик, ҳамхурлик, сабр-қаноат, сахийлик каби фазилатларни шакллантиришдан иборат.

4.

Таълим технологиялари

Таълим технологияларининг мақсади – ўқитиш жараёнига технологик ёндашиш асосида таълим мақсадларига эришишнинг энг мақбул йўллари ва воситаларини тадбиқ этади ва қонуниятларини очиб беради.

5.

Касбий таълим методикаси

Касбий таълим жараёнини ташкил этиш, ўтказиш, билим кўникма ва малакаларни баҳолаш йўллари, касбий фаолиятни ташкил этиш, талабаларни касбга йўналтириш масалаларини ўргатади.

6.

Ўқитишнинг замонавий технологиялари

Ўқитишнинг замонавий технологиялари фанини ўрганиш натижасида бўлажак касб таълими ўқитувчилари замонавий таълим технологиясининг назарий асослари билимлари билан қуролланиб, таълим жараёнини самарали ташкил этиш учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларга эга бўлади.

7.

Махсус фанларни ўқитиш методикаси

Талабаларни ҳар томонлама баркамол ривожланган, ҳозирги замон руҳида тарбияланган, қишлоқ ва сув хўжалиги соҳасида, касб-ҳунар таълимида амалга оширилаётган ислоҳотларни жадал суратларда амалга оширадиган таълим-тарбия ишини ташкил этиш ва уни бажаришга оид долзарб муаммоларни ижобий ҳал эта оладиган, миллий истиқлол ғояси, миллий ва умуминсоний қадриятларимизни чуқур ҳис этиб, уларни таълим-тарбия мазмунига сингдира оладиган шахс-касб таълими ўқитувчиси сифатида шакллантиришдир.

8.

Тарбиявий ишлар методикаси

Талабаларга педагогик техникани, ўқитувчининг педагогик муомала маҳоратини, нутқ техникаси ва маданиятини, тарбиявий таъсир кўрсатиш усулларини ҳар томонлама тушунтиришдан иборатдир.

9.

Жаҳон таълим тизими

Жаҳон таълим тизими ҳозирги замон педагогик ходисаларни ўрганиш ва таҳлил қилиш, хорижий таълим тизимини таққослаш, ёш авлодга таълим ва тарбия беришнинг етакчи тамойилларини белгилаш, уларни камол топтиришнинг йўлларини аниқлашдан иборатдир.

10.

Амалий таълим методикаси

Амалий касбий таълим методикаси фанининг муҳим вазифаси – касб-ҳунар коллежлари касбий таълим жараёнида фаолият кўрсатаётган ҳар бир ишлаб чиқариш таълими устаси касбий таълим жараёни моҳиятини яхши тушуниши, касбий таълим методларини яхши билиши, уларни тўғри қўллай олиши касбий таълим моҳияти, унинг назарий фанлар ва ишлаб чиқариш билан интегратсиялашуви, амалиёт турлари ва уларнинг хусусиятлари, машғулотларнинг таркибий тузилмаси, ўқув ва ишлаб чиқариш амалиётлари методларининг таълим жараёнига тадбиқ этиш бўйича амалий касбий билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришдан иборат.

 

Магистратута босқичида

11.

Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат (магистратура)

Илмий-педагогик фаолият учун педагогик технологиялар ва педагогик маҳоратнинг назарий асосларини ўрганиш, амалиётга жорий этиш масалалари ўрганилади.

12.

Махсус фанларни ўқитиш методикаси

(магистратура)

Махсус фанларни ўқитишда илмий педагогик фаолият учун илғор инноватсион методлардан фойдаланиш, ўрганиш, қўллаш масалалари ўрганиб борилади