Ўқитиладиган фанлар

Бакалаврият босқичида

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1.

Геология ва гидрогеология асослари

Ернинг тузилиши, таркиби, пайдо бўлиши ва унда содир бўладиган турли геологoк жараён ва ходисаларни ҳамда минераллар ва тоғ жинслари, ер ости сувларининг пайдо бўлиши, жойланиш шарт-шароитлари ўргатилади.

2.

Инженерлик геологияси ва гидрогеологияси

Инженер-геологик шароитларни катта майдонда тарқалиш қонуниятларини ўрганади, турли геологик жараён ва ҳодисаларни ўргатилади.

3.

 Мелиоратив гидрогеология

Ернинг тузилиши, таркиби, пайдо бўлиши, ер ости сувларини суғориладиган, суғоришга яроқли бўлган ерларда ўтказиладиган мелиоратив тадбирларни гидрогеологик жиҳатдан асослаш

4.

Геология ва геоморфология

ер юзаси шаклининг ҳосил бўлиши, жойлашиши ва ўзгариш қонунларини ўрганади, Ернинг тузилиши, таркиби, пайдо бўлиши ва унда содир бўладиган турли геологик жараён ва ҳодисаларни ҳамда минераллар ва тог жинслари.

5.

Гидрология, гидрометрия ва оқим ҳажмини ростлаш

сув ресурсларидан унумли фойдаланишни, дарё оқимини ҳосил бўлиш омиллари, дарё, кўл ва сув омборларининг режими, сув манбалари ва сув ҳавзаларининг асосий гидрологик кўрсаткичларини ўлчаш усуллари ва техника воситаларини билишни

6.

Иқлимшунослик

сув ресурсларига таъсир этувчи иқлимий омилларни, иқлимнинг энг муҳим элементлари, об-ҳавонинг ҳавфли, ходисалари, иқлим ресурслари иқлимнинг ўзгаришини билишни ва уларни аниқлаш

7.

Гидрологик ҳисоблашлар

сув ресурсларидан унумли фойдаланиши, дарё оқимини ҳисоблаш ва тадқиқот этишнинг статистик усуллари, гидрологик миқдорнинг таъминланганлиги, ҳисобли сув сарфини аниқлаш, тақсимланиш эгри чизиқлари ва уларнинг параметрлари, гидрологик маълумотлар мавжудлигида, етарли бўлмаганда ва умуман бўлмаганда йиллик оқим максимал ва минимал сув сарфларини ҳисоблашни ва натижаларни тахлил қилиш

8.

Умумий гидрология

сув ресурсларидан самарали фойдаланишни, табиатдаги сувларнинг мувозанатини, сувнинг табиий ва кимёвий хоссалари, халқ хўжалигидаги аҳамияти, дарёлар оқимини ҳосил бўлиш омиллари, ер ости сувлари, музликларнинг гидрологик режимини

9.

Гидрометрия

гидротехник иншоотлар, қишлоқ хўжалиги мелиорацияси ва гидромелиоратив тизимлар эксплуатацияси, сув хўжалиги менежменти ва эксплуатацияси, сув билан таъминлаш, сувдан (комплекс) фойдаланиш, гидромелиоратив ишлар технологияси

10.

Инженерлик геологияси, гидрология

Инженер-геологик шароитларни катта майдонда тарқалиш қонуниятларини ўрганади, турли геологик жараён ва ҳодисаларни ўргатилади. Дарё оқимини ҳосил бўлиш омиллари, дарё, кўл ва сув омборларининг режими, сув манбалари ва сув ҳавзаларининг асосий гидрологик кўрсаткичларини ўлчаш

11.

Сув омборларидан фойдаланиш

сув омборлари асосий хусусиятлари, сув омборларидан ишончли фойдаланишнинг асосий шартлари, сув омборлари гидроузелларидан фойдаланиш,  уларни лойиҳалаштириш, замонавий конструкциялари ва ҳисоблашнинг назарий асослаш

12.

Сув омборлари гидрологияси

сув ресурсларини тўғри ҳисобга олиш ва улардан унумли фойдаланишни, сув ўлчаш постларининг турлари, жихозланиши ва тузилишини, сув манбаларининг гидрологик режими элементларини-сув сатҳи, сувнинг оқиш тезлиги, сув сарфи, лойқа оқизиқлар сарфини аниқлаш усуллари ва техника воситалардан фойдаланишни биладиган ва мавжуд маълумотларни тахлил қилиш