Ilmiy ishlar

«Irrigatsiya tizimlari, gidrotexnik inshootlar va suv omborlardan samarali foydalanishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish»

Ishning maqsadi:

 • Irrigatsiya tizimlari, suv omborlar (magistral kanallar, gidrouzel) larda gidravlik va gidrologik jarayonlarni o‘rganish va ekspluatatsiya qilish davomida yuzaga kelgan o‘zgarishlarni baholash;
 • Daryo o‘zanidagi jarayonlar, o‘zanlarda qurilgan yirik gidrotexnik inshootlarda yuzaga keladigan gidravlik va gidrologik jarayonlar tadqiqoti.
 • Ilg‘or texnologiyalarni joriy etish asosida suv xo‘jaligida yagona texnika siyosatini o‘tkazish;
 • Iste’molchilarni suv bilan uzluksiz va o‘z vaqtida ta’minlashni tashkil etish;
 • Irrigatsiya tizimlari va suvxo‘jaligi inshootlarining texnik ishonchligini ta’minlash;
 • Havza hududida suv resurslarini oqilona boshqarish hamda uning tezkorligini oshirish;
 • Suv iste’molchilari bo‘yicha suv resurslaridan foydalanishning aniq hisobi va hisobotini ta’minlash kabi muhim vazifalarni amalga oshirish ko‘zda tutilgan.
 • daryo cho‘kindilarini irrigatsion ahamiyatini baholash va ulardan samarali foydalanish uslublarini ishlab chiqish.
 • Tabiiy-dala sharoitida, laboratoriyada olingan ma’lumotlar natijalari hamda nazariy ishlanmalar asosida daryo cho‘kindilarini irrigatsion ahamiyatini ilmiy asoslash va ulardan foydalanish uslublari ishlab chiqiladi.

Ilmiy ishning vazifalari:

«Daryo cho‘kindilarini irrigatsion ahamiyatini baholash va ulardan samarali foydalanish uslublarini ishlab chiqish»

Ishning maqsadi:

Ilmiy ishning vazifalari:

 • Daryo cho‘kindilarini boshqaruvchi inshootlar (kanallar, gidrouzellar, tindirgichlar, suv omborlar va boshqa inshootlar)da cho‘kindilar harakati gidravlikasi, gidrologiyasi, mexanik va kimyoviy tarkibiga doir nazariy izlanishlar, tabiiy dala sharoitida, laboratoriya tajribalarida to‘plangan ma’lumotlarni umumlashtirish va xulosalar tayyorlash;
 • Nazariy va amaliy ishlanmalarning amaliyotga tatbig‘i sinab ko‘riladi va cho‘kindilarni boshqarish, miqdor hamda sifat ko‘rsatgichlarini aniqlash uslublari takomillashtirish va ulardan foydalanishning texnologiyalarini ishlab chiqish;